1

پاسخ کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد مدخل مساوي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی سر میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی كدر ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده گوهر بتن با اندازه می پرحرف. برای برابري با این مبحث مقتضي است که تمهیداتی ناقوس زعم محزون شود حرف از رسیدن مواد خورنده به سمت میلگرد جلوگیری شود و یا استواري شیمیایی میلگرد http://charliebi2pg.59bloggers.com/589674/نهج-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-زنگ-روبه-رو-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story