1

روایت یک پیشنهاد عجیب در برخی مدارس ابتدایی؛ سال دیگر بیایید!

News Discuss 
و پژوهشگران بر این باورند که دلیل پیشرفت کشورهای شرق آسیا ناشی از هماهنگ بودن وضوح اهداف و نظام آموزشی میباشد و همچنین آزمونهایی که توانایی دانشآموزان در درک و کاربرد برنامه درسی را به روشنی میسنجند. کتاب های درسی بهترین منابع مطالعاتی برای درک عمیق مفاهیم هستند که http://garrett1470n.theideasblog.com/1314791/اما-یک-موضوع-دیگر-هم-بود

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story