1

بازاریابی ایمیلی چیست؟

News Discuss 
کمپین های بازاریابی ایمیل ، مانند هر کمپین دیگر ، نیاز به ارزیابی عملکرد و شناسایی نقاط ضعف و قوت دارند. برای رفع آسیب پذیری در کمپین های بازاریابی ایمیل-ایجاد کمپین های قوی تر و موثر ، تجزیه و تحلیل نیاز رد شود. پس از شما مرتب و اعدام http://modiresite.avablog.ir/post/42/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story