1

فرش ایران در کدام شهر ها بافته می شود؟

News Discuss 
در چنین وضعی از دست من چه کاری ساخته است؟ یکعده آنهایی هستندکه کمونیست هستند یابا کمونیستها زدوبند دارند و یکعده آنهایی هستندکه زدوبندندارندولی اینقدر بیشعور هستند که فکرمیکنند اگر امروز نسبت به کمونیستها ارفاق بکنندآن روزیکه کمونیستها سرکار آمدند نسبت به آنهاارفاق خواهند کرد(صحیح است) آنها آنقدر ابله https://wiishlist.com/story11051215/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story